Υπηρεσίες
  • Οικοδομικές Άδειες
  • Στατικές Μελέτες
  • Αρχιτεκτονικές Μελέτες
  • Τοπογραφικές Εργασίες
  • Βεβαιώσεις μεταβίβασης ακινήτων
  • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
  • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων
  • Εμπορικές Εκτιμήσεις Ακινήτων
  • Εκθέσεις Αυτοψίας - Πραγματογνωμοσύνες
  • Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού